Knjiga o Takama – bajke za odrasle

Snježana (Ana ) Bilić

Standard literature without vocabulary section

Opis:

“Knjiga o Takama” je zbirka priča o alegorijskom svijetu Taka i opisuje živote njihovih stanovnika kroz arhetipske konflikte. Take su bogovi voluharica (voluharice su bića alegorijskog svijeta iz knjige «Život s voluharicama») i žive u Votinoj zemlji (knjiga sadrži kartu Votine zemlje). Vota, Stvoriteljica, stvorila je prvo voluharicu i čovjeka. Razočarana svojim djelom u novoj je zemlji s ljubavnikom Mjesecom stvorila bića na svoju sliku i priliku – TAKE. Take su osnovale grad Kirkal, naselile Ogh – zemlju istih, i Himali – zemlju znanja. Pojavila su se i druga bića u nenastanjenim krajevima Votine zemlje: u Golom Dolu slijepi Vilin Konjici; u Maši, zemlji oblaka – vječne Leptirice; u Smronisu, zemlji sna – Piljici; u Panaru, praznoj zemlji – Kornjevi; u Titra brdima – Svizci; na živoj rijeci Juti – Gapovi. Ali ni Mrtva voda nije ostala nenastanjena – Fuja smrti žderala je duše Taka. Da Fuja smrti ne bi ovladala životom u Votnoj zemlji, Votina kći Lifa osnovala je vojsku Vježbača Tekapura. Oni su uz pomoć četiri narukvice – Satura – i znanja škole Metnjaka, škole Vježbača Life, škole Velikog Kišpana i škole Bisernika spašavale duše zatvarajući ih u školjke Bisernice.

Knjiga priča o sudbinama pojedinih Taka, o nastanku pojedinih zemalja i gradova, o legendama i mitologiji Taka, o njihovim vjerovanjima, o junacima iz njihove prošlosti, o snovima i paralelnim svjetovima. U sudbinama Taka jasno su vidljivi arhetipski, vječni – dakle i suvremeni – sukobi unutar obitelji ili socijalne zajednice. Pojedinac, ubačen u svijet s određenom svrhom, u potrazi je za odgovorima na vječna egzistencijalna pitanja prolazeći u istoj mjeri i izrazitu brutalnost i isto tako nesvakidašnju nježnost na svom individualnom putu.

Description:

„The Book of Takas” is a collection of stories about the allegorical world of Takas and describes the lives of its inhabitants through their archetypal conflicts. Takas are gods of voles (voles are creatures of the allegorical world from the book “Život s voluharicama” – “Life with the voles”) and Takas live in Wota’s land (in the book there is also the map of Wota’s land). Wota, the creator, first created the first voles and the first human being. But she was disappointed by her work and in a new land she and her lover Moon created the beings in her image – TAKAS. Takas founded the city of Kirkal, settled Ogh – the land of equals, and Himali – the land of knowledge. Other beings also appeared in uninhabited areas of the land of Wota: in the Naked Valley – the blind Odonates; in Mascha, the Cloud Land – the eternal Lepidoptera; in Smronis, the Land of Dreams – the Piljazen; in Panar, the empty land – the Koranjes; in Titra Mountains – the Marmots; on the living river – the Gapps. But also the Dead Water did not remain uninhabited – Fuja of death ate the souls of Takas. So that the Fuja of Death did not control the life in Wota’s land, Lifa, Wota’s daughter, organized the army of the practiced of Tekapur. They saved the souls with the help of four bracelets – saturas – and with the knowledge of the Metnjak School, Lifa’s Will School, the School of Great Kishpan and the School of Pearl Bearers and had the souls locked into the pearl shells.

The book tells about the fates of the individual Takas, about the emergence of the countries and cities, about legends and mythology of Takas, about their faith, about heroes from the past, about dreams and parallel worlds. In their destinies, the archetypal, eternal – i.e. also modern, contemporary – conflicts within the family and society are clearly visible. The individual who is thrown into the world with a specific purpose is in search of answers to the ongoing existential questions and experiences both extreme brutality and extraordinary tenderness on his individual path.

Reading sample

 NEW: 
The book can be ordered at any bookstore in German speaking area (Germany, Austria and Switzerland) due to listing in directory of available books: „Verzeichnis lieferbarer Bücher“ – VLB
ISBN: 9783750267664Format: Paperback, Pages: 252
Paperback  ePubli Online Shop Buchkatalog.de Thalia Buchhandel.de amazon.com
 E-book